Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

»Bristande kompetens i den ekonomiska förvaltningen«

Publicerad 17 januari 2005

Jag tycker att det är anmärkningsvärt. En medlem och kongressledamot ställer frågor i ett öppet brev till förbundet och får inte svar. Eller är det så att förbundstyrelsen inte har några svar att ge?

I förbundets stadgar står: Verksamhets- och revisionsberättelserna ska så snart som möjligt tillställas förbundets samtliga avdelningar och valda kongressombud.
Jag har varit och är kongressombud men har aldrig fått någon verksamhets- och revisionsberättelse, mellan kongresserna, utom när jag har tjatat mig till den. Jag anser att förbundet bryter mot stadgarna.

Vad säger den auktoriserade revisorn Birgitta Bjelkeberg? Vad säger hon angående attestrutiner, avdelningarnas löpande redovisning samt granskning och uppföljning av dessa?
För vilka ändamål skall ändamålsbestämda medel användas förutom kongress och konflikt? Enligt verksamhetsberättelsen sidan 65, finns det »kvarstående belopp för året till balanserat kapital« på 12 042 000 kronor. I övriga fonder finns 3 137 000 kronor. Vilka övriga fonder?

Förbundsordförande leder, i samråd med förbundsstyrelsen, förbundets löpande verksamhet och övervakar skötseln av förbundets ekonomiska angelägenheter, enligt stadgarna. Förbundstyrelsen ska årligen upprätta placeringsinstruktioner, attestordning samt regler för utanordning och utbetalningar. Hur följs dessa punkter? Fanns det etablerade rutiner?

Är medlemmarna som ingår i förbundsstyrelsen medvetna om sitt ansvar?
Enligt min mening är dagens situation orsakad av bristande kompetens i ledningen av den ekonomiska förvaltningen samt bristfälligt styrning och kontroll. Efter år 2000 har detta varit mer påtagligt. Ansvarsfrihet bör inte ges. En oberoende kommission bör tillsättas för att granska HRF:s räkenskaper sedan år 2000. Vilka beslut har fattats, i vilken ordning och på vilka grunder? Har förbundet lidit ekonomisk skada?

Kongressen fastställer arvode för förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter. Av dessa ingår tre i AU. Det innebär att 12 personer delar på 561 000 kronor. Årsarvode för 2003 var 46 750 kronor per person. Om sociala avgifter samt resor och logi tillkommer, då blir beloppet ännu högre.
Då det gäller AU #fastställer #förbundstyrelsen lön och andra vilkor. Under år 2003, var det tre personer i AU. Kostnaden enligt bokslutet var 1 814 000 kr, sålunda 604 666 kronor per person. Under 2002 var kostnaden 570 000 kronor per person. Det innebär en ökning med 34 666 kronor per person, 2 880 per månad under året.
Kollektivavtalslönen höjdes det året med 554 kronor per månad räknat på helår.

Vilka regler följer förbundsstyrelsen när de träffar avtal om löner och andra villkor för nämda funktionärer? Finns det några LO-regler? Är det Metall eller andra mer bärkraftiga förbund som sätter riktlinjerna?
Vi har inte råd att betala sådana löner eller arvoden. Inte undra på att medlemsavgiften måste höjas.

Jag föreslår att arvoden till styrelseledamot ska vara samma belopp som den faktiskt redovisade förlorade arbetsinkomsten samt ersättning för transport och logi.
Då det gäller lön och andra villkor för AU: Styrelsen skall ha instruktioner av en ersättningskommitté vald på kongressen. Avgörande för lönesättningen bör vara: verksamhetens storlek, ekonomisk styrka samt levererat resultat, i relation till uppställda mål på den ordinarie kongressen.
Jag citerar Birgitta Kihlberg: »Vi betalar för mycket pengar till gökungen, administrationen, som bara växer. Vi har en stor och dyr administration, som äter upp verksamhetspengarna«.

Mina källor är: Årsredovisning 2003, förbundsstadgarna samt Öhrlings granskningspromenoria från 2003.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.