Nyheter forskning

Ny forskning: stora risker med nattarbete

Regelbundet nattarbete ökar risken för olyckor, missfall och olika former av cancer. Det visar ett stort nordiskt forskningsprojekt. Forskarna vill nu se nya rekommendationer kring skiftarbete.

Publicerad 13 november 2020
Ny forskning: stora risker med nattarbete
Att regelbundet jobba kvällar och nätter innebär allvarliga risker, menar forskarna i ett stort nordiskt forskningsprojekt. Foto: Mostphotos

Ungefär var femte anställd i Europa arbetar skift. Något som är långt ifrån riskfritt, visar ny forskning. Ett stort nordiskt forskningsprojekt har hittat samband mellan regelbundet skiftarbete och olyckor, missfall och olika allvarliga sjukdomar. Hit hör till exempel prostatacancer, tarmcancer och bröstcancer. Framför allt är det personer som arbetar mycket natt som har förhöjd risk.
– Högklassiga vetenskapliga undersökningar visar att ett stort antal nattskift per vecka eller skiftens långa varaktighet har samband med ökad risk för bröstcancer. Å andra sidan har undersökningar där mängden nattarbete varit liten inte hittat något samband med en ökad risk, säger Johnni Hansen, forskare vid Danmarks Cancerforskningscenter.

Fakta: Om projektet

  • Det nordiska forskningsprojektet Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet (WOW) omfattar forskare från flera olika länder och institutioner.
  • Gemensamt är att de använder registerstatistik för att studera olika effekter av skiftarbete.
  • Hittills har drygt 100 vetenskapliga artiklar publicerats inom projektet som pågår under fem år.
  • Det finansieras av NordForsk, som är Nordiska ministerrådets organisation med syfte att stärka nordisk forskning.
Länk till rapporten på engelska finns här.

Forskarna har också hittat belägg för att nattskift ökar risken för missfall. Ju större antal nattskift kvinnan arbetade under graviditetsvecka 3-21, desto större var risken.
– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.
Det finns också samband mellan kvälls- och nattskift och arbetsolyckor, visar forskningen. Bland annat visade en dansk studie att olycksfallsrisken ökade efter bara en vecka med kvälls- och nattarbete, jämfört med en vecka som bara innehöll dagspass.

Antalet timmar mellan passen spelar också in. Att ha mindre än elva timmars vila mellan arbetspass ökar risken för arbetsolycksfall och tillbud.
– I en finsk undersökning upptäckte vi också att risken för olycksfall är hög under arbetsskift inom social- och hälsovårdsbranschen som varar i minst 12 timmar, konstaterar Mikko Härmä, forskningsprofessor vid finska Arbetshälsoinstitutet.

Fakta: Forskarnas rekommendationer

Förslag som ska minska risken för skadliga effekter.
  • Antalet nattskift i följd bör vara litet, helst högst tre nätter i rad.
  • Korta turintervaller (mindre än 11 timmar mellan pass) bör undvikas.
  • Snabb skiftesrotation (till exempel 2–3 nattskift i rad) rekommenderas jämfört med långsam skiftesrotation (fyra eller fler nattskift i rad).
  • Gravida kvinnor bör inte ha mer än ett nattskift per vecka.
  • Arbetstagarna borde alltid få vara med i skiftplaneringen. Goda möjligheter att kunna påverka den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron.
Läs alla rekommendationer på WOW-projektets hemsida (engelska).

En dansk-norsk studie konstaterar också att många kvälls- och nattpass i rad ökar risken för lång sjukfrånvaro, framför allt bland äldre anställda.
– Våra resultat tyder på att även längre sjukfrånvaro kan undvikas med god planering av skiftarbetet, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.

De nordiska forskarna presenterar en rad rekommendationer för schemaläggning av skiftarbete, för att minska hälsoriskerna hos de anställda. Se separat faktaruta.