Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Mindre administrativ börda för restauranger”

De företagare som väljer att driva restaurang tillhör dem som får bära de absolut tyngsta administrativa bördorna.

Publicerad 15 oktober 2009

Restaurangbranschen är en näring med kontinuerliga myndighetskontakter i form av exempelvis livsmedelstillsyn, byggnadstillstånd samt alkoholtillsyn. Förutom alla de myndighetskontroller som utförs i syfte att tillförsäkra restaurang- eller krogbesökaren hög säkerhet vad gäller hälsa och miljö samt garantera att skatter betalas och alkoholservering sköts enligt reglerna behöver även restaurangägaren inneha ett danstillstånd om det är så att människor kommer att röra sig till musik. Saknas detta danstillstånd är det ägarens ansvar att, om dans uppstår, sänka musiken samt se till att dansen upphör. I annat fall kan krögaren dömas till böter eller fängelse.

Med avsikt att underlätta den administrativa bördan för restauranger har jag nyligen motionerat i ämnet under riksdagens allmänna motionsperiod. Många av de regler som krögare måste följa har tillkommit för att skydda människors liv och hälsa. Att förhindra att dans uppstår på en krog kan dock inte tillhöra de bestämmelser vilka syftar till att skydda individers liv, hälsa och säkerhet. När serveringstillstånd ges till en krog ska kommunen, som är tillståndsgivare och tillsynsansvarig, pröva risken för ljud- och bullerstörningar. Kommunen kan till detta foga krav på reglering av ljudnivå som inte får överskridas och vid fall av överträdelse även belägga serveringsställe med vite.

På så sätt finns i dag fullt legitima medel för myndigheterna att begränsa störning i form av buller. En modern och effektiv tillsynsverksamhet bör normalt ske genom dialog med berörda näringsidkare. Kravet på danstillstånd för restauranger skulle därmed vid en väl fungerande tillsynsverksamhet inte utgöra någon avgörande del av myndigheternas. Kravet på danstillstånd utgör därmed endast ett onödigt och föråldrat administrativt hinder för en näring som redan idag plågas av en tung byråkratisk börda.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.